Curriculum Vitae

Namn:
Jan Fors
Födelseår:
1949
Nuvarandeanställning: EnerGiaKonsulterande Ingenjörer AB,  Kylesväg 3, 192 76 Sollentuna.
Tel 070-580 21 81    

Utbildningar:
1968   Studentexamen vid tekniska gymnasiet i Luleå. Inriktningpå VVS-teknik.
1975    Civilingenjör maskinteknik vid KTH.Specialisering på energiteknik.

Tidigareanställningar: 1975-77   STAL-LAVAL Turbin AB.
1977-82    SIKOB AB, Energiavdelningen.
1982-89    Teknikgruppen AB. 

Exempel på genomförda konsultuppdrag

Energikartläggningar
Målinriktat arbete med energifrågor inom ett företag börjar med en energikartläggning för att lägga en faktamässig grund för det fortsatta arbetet. Jag har gjort kartläggningar bl a inom SSABs anläggningar i Borlänge, Luleå och Oxelösund, Ovako i Hofors och Boxholm, stålindustrier i Avesta och Fagersta, SYVAB, Gustavsberg m fl företag.

Genomförande av mycket lönsam energieffektivisering i befintliga utrustningar 
Tillsammans med kunder har 100-tals åtgärder genomförts med pay-off tider på någon dag till några månader. Den mycket höga lönsamheten beror på att åtgärderna genomförs utan, eller med mycket små, investeringar i befintliga utrustningar, främst inom stålindustrier. Det handlar om att använda befintliga utrustningar och system på ett effektivare sätt.

Några exempel på övriga projekt
-  Utbildning av personal i praktisk användning av LCC-kalkyler.

-  Energirådgivare och nätverksansvarig inom ENET-Steel, som är ett nätverk för energieffektivisering inom stålindustrin, under perioden 2005-2011.

-  Framtagning "State of the Art"-rapporter, med energiperspektiv, om ljusbågsugnar samt om induktionsteknik inom stålindustrin. Besök gjordes vid ett 20-tal anläggningar i Europa och Nordamerika. Utarbetat skrifter om energieffektivisering i industrin samt energianvändning inom industrin (EMIL 1, 2 och 3) på uppdrag av Energimyndigheten.

-  Författat boken ”Energihushållning i järn- och stålindustrin” och tagit fram utbildningsmaterial inom området energi- och ugnsteknik för kollektivanställd personal inom stålindustrin (tillsammans med M Kölhi).

-  Föredrag vid konferenser och seminarier i bl a Budapest för den ungerska järn- och stålindustrin, vid IEA-möten i Stockholm och Berlin och vid symposium i Moskva och London.

Utredningar med mera
Nedan finns några exempel där jag genomfört analyser och utredningar i projekt som handlar om:
   
-  Orsaker till att möjligheterna till energieffektivisering inom industrin inte utnyttjas bättre.

-  Förutsättningarna för långsiktiga avtal om energieffektivisering mellan staten och stål- och metallindustrin.

-  Viktiga faktorer för lyckade spillvärmesamarbeten mellan industrier och fjärrvärmenät.

-  Erfarenheter av samarbete mellan externa företag och gjuterier som ett sätt att öka energieffektiviseringen, bl a genom s k tredjepartsfinansiering.

Mätningar
För att ta reda på fakta om driftsätt, driftkostnader, verkningsgrader m m och kunna ge förslag på lämpliga effektiviseringsåtgärder har vi genomfört tusentals mätningar av eleffekter, flöden, tryck, temperaturer m m. Mätningarna har genomförts på t ex pumpstationer, kylvattensystem, tryckluftsystem, ångsystem, system för kommunalt vatten, fläktsystem, hydraulsystem, värmesystem inom olika typer av industrier.

Litteratur och skrifter under senare år

Den normala rapporteringen från konsultuppdragen sker i form av icke-offentliga rapporter till uppdragsgivaren. Nedan finns dock exempel på offentliga skrifter.

- Energi- och ugnsteknik. Utbildningsmaterial - Jernkontoret. 1997

- Energieffektivisering inom industrin. (EMIL 1). Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 2000.

- Energianvändningen inom industrin. (EMIL 2). Energimyndigheten och Naturvårdsverket, 2000.

- Minska företagets energikostnader nu! (EMIL 3). Energimyndigheten, 2009.

Startsidan